Skip to content

15 küsimust ja vastust seoses töötukassa töötasu hüvitisega

  • by

Tööandjatel tekib peagi võimalus taotleda töötukassalt töötasu hüvitist, mille suurus on 70% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte üle 1000 euro kuus. Hüvitise saamiseks peab tööandja esitama avalduse töötukassale ning täitma mitmeid tingimusi.

Millistel juhtudel maksab töötukassa töötasu hüvitist?
Töötukassa maksab hüvitist, kui tööandja täidab järgmistest tingimustest samal ajal vähemalt kahte:

  1. Tööandja käive on kuus, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibega. See tähendab, et kui tööandja taotleb hüvitist näiteks märtsi eest, siis tuleb võrrelda selle ja eelmise aasta märtsi käivet.
  2. Tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37.
  3. Töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või töötasu alammäärani.

Mida ütleb töölepingu seaduse § 35?
Tööandja peab töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd. Vaata lisaks.

Mida ütleb töölepingu seaduse § 37?
Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla töötasu alammäära. Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette. Vaata lisaks.

Kui suur on hüvitis?
Töötukassa maksab töötajale hüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust. Hüvitise maksimummäär on 1000 eurot kuus (brutosumma).

Kuidas toimub keskmise töötasu arvestus?
Töötukassa arvutab töötaja hüvitise töötuskindlustuse seaduse koondamishüvitise põhimõtete järgi. See tähendab, et keskmine ühe kalendripäeva töötasu leitakse viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasude summa jagamisel arvuga 270. Kui töötajale on makstud palka lühemal perioodil kui 12 kuud, võetakse aluseks tegelikult makstud tasud, mis jagatakse töötatud kuude arvu ja 30 korrutisega.

Kui palju peab tööandja maksma töötajale töötasu hüvitise saamise ajal?
Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. See nõue kehtib ka juhul, kui töötaja töötab osalise koormusega ning tema töötasu jääb alla töötasu alammäära.

Kes tasub hüvitise saamise korral tööjõumaksud?
Töötukassa tasub tööjõumaksud hüvitise pealt ning tööandja makstud töötasu (vähemalt 150 eurot) pealt. 

Kui kaua maksab töötukassa hüvitist?
Tööandjal on võimalik taotleda hüvitist märtsi, aprilli või mai eest, kuid mitte rohkem kui kahe kuu eest. See tähendab, et tööandjal on võimalik valida, millise kuu (nt mai) või millise kahe kuu (nt märts ja mai) eest hüvitist taotleda.

Millal tuleb tööandjal esitada töötukassale taotlus hüvitise saamiseks?
Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis. Täpne kuupäev ei ole hetkel teada.

Tööandja peab esitama töötukassale taotluse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. Samas on lubatud taotlust esitada ka hiljem, kuid mitte pärast 30. juunit.

Kui tööandja soovib, et hüvitis jõuaks võimalikult kiiresti töötajani, siis võib tööandja tuua palgapäeva tavapärasest varasemaks ning maksta töötasu teatud ulatuses (vähemalt 150 eurot) välja ja seejärel esitada taotlus töötukassale.

Kui tööandja soovib hüvitist taotleda kaheks kuuks, kas siis piisab ühest avalduse esitamisest?
Ei. Sellisel juhul tuleb iga kuu kohta eraldi taotlus töötukassale esitada.

Millised andmed tuleb tööandjal hüvitise taotluses töötukassale edastada?
Tööandja peab avalduses märkima töötaja, kelle eest hüvitist taotletakse, andmed; tööandja andmed; põhjendused ja tõendid käibe muutuse, töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise või töötasu vähendamise kohta; kinnituse vähemalt 150-eurose osaluse töötajale väljamaksmise kohta.

Kui kiiresti maksab töötukassa hüvitise välja?
Töötukassa on lubanud taotluseid menetleda võimalikult kiiresti ning maksta üldjuhul nõuetekohase taotluse alusel hüvitis välja 5 tööpäeva jooksul.

Miks makstakse hüvitis töötajale ja mitte tööandjale?
Töötukassa maksab hüvitise otse töötajale, et tagada hüvitise kiire jõudmine töötajani. Puudub vajadus, et tööandja vahendaks töötukassa hüvistist töötajale.

Millistel juhtudel peab tööandja töötasu hüvitise töötukassale tagasi maksma?
Tööandja peab maksma hüvitise täies ulatuses tagasi, kui tööandja koondab töötaja, kelle eest hüvitist taotleti. See kehtib olukorras, kus koondamine toimub kuus, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kuul.

Kust leiab rohkem infot töötasu hüvitise kohta?
Hüvitise taotlemise kohta leiab rohkem infot töötukassa kodulehelt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis.