Skip to content

Eesti hea raamatupidamistava muudatused

  • by

Vastavalt raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna

juhendites (RTJ), on mõeldud rakendamiseks eelkõige sellistele ettevõtetele,

kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks (väiksemad ja

keskmise suurusega ettevõtted).

2009. aastal andis Rahvusvahelise

Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) välja eraldi standardi väikeste ja

keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS for small and medium-sized


entities), mille väljatöötamisel lähtuti IFRSst, kuid võeti eesmärgiks

lubada selles võimalikult lihtsustatud arvestuspõhimõtteid ja vähendatud mahus

nõudeid avalikustatavale informatsioonile.

Muudetud RTJde on võimalik rakendada ka varem algavale majandusaastale.

Kuna RTJd on mõeldud eelkõige samale sihtgrupile nagu SME IFRS, siis

otsustasime viia RTJd sellega võrreldavaks. Teatud juhtudel täiendasime SME IFRS

baasil RTJe ka juhul, kui RTJdes varem vastavad juhised puudusid ja meie arvates

võivad need olla küllalt paljudele Eesti raamatupidamiskohustuslastele

vajalikud.

RTJde eelnõuga võimalik tutvuda puhtal


kujul või muudatusi väljatoovas variandis.