Skip to content

Maksude tasumisest eriolukorra ajal

  • by

COVID-19 põhjustatud eriolukorrale vaatamata tuleb maksud deklareerida õigeaegselt.

Sotsiaalmaks

Märtsis, aprillis ja mais vabastatakse tööandja kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel. Seega kehtib kohustus deklareerida ja tasuda sotsiaalmaksu töötajale tegelikult väljamakstud tasult.

Maksuvõlgadest

Perioodil 1. märtsist kuni 1. maini peatatakse ettevõtete maksuvõlalt intressi (0,06% päevas) arvestamine. Intress peatub nii olemasolevate kui ka jooksvalt tekkinud maksuvõlgade osas ning tegemist ei pea olema ajatatud maksuvõlaga. Peale 1. maid vähendatakse intressimäära tähtajatult 0,03 protsendini. Samuti võib maksu- ja tolliamet vähendada edaspidi maksuvõla ajatamise korral intressi kuni 100 protsendi võrra.

Võlamenetluses on maksu- ja tolliamet eriolukorra ajal paindlikum ning soovitab ettevõtjatel probleemide korral e-MTA kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda muul moel maksuhaldurile raskustest teada. Samuti ei kohaldata eriolukorra ajal võlgade sundtäitmist (see ei puuduta maksumaksjaid, kelle suhtes oli juba varem sundtäitmine algatatud).

Kuna eriolukorra ajal ei näita võlainfo ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti, on ajutiselt suletud ka avalik võlapäring. Kui maksukohustus on võimalik tasuda kuu aja jooksul, ei ole vaja maksuhalduri poole pöörduda, kuid riigihangetel osalejad peaksid kindlasti maksuvõla ajatama.

Maksuvõlgade ajatamine

Makseraskustesse sattunud ettevõtted saavad maksuvõla ajatada 2–24 kuuks. Kuigi maksuvõlgade ajatamisel kehtivad samasugused tingimused kui varem, on maksu- ja tolliamet maksegraafiku koostamisel paindlikum ja arvestab hetkeolukorraga.

Kõige lihtsam viis maksuvõla ajatamiseks on esitada taotlus e-MTA keskkonnas. Taotlusele saab märkida ka soovi intressimäära vähendamiseks. Samuti on võimalik endiselt esitada taotlus pabervormil ning saata see digitaalselt allkirjastatuna või paberil allkirjastatuna maksu- ja tolliametile.

e-MTA kaudu esitatud taotlusi menetletakse lihtsustatud korras. See tähendab, et otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, juhul kui teatud tingimused on täidetud ja maksukohustuste suurus on kokku kuni 20 000 eurot ning soovitava ajakava pikkus on kuni 12 kuud.

Juhul kui esitatud taotlus ei vasta lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse läbi ametnik vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatud tavakorrale. Sellisel juhul teeb maksu- ja tolliamet taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt. Maksepuhkust ei ole võimalik rakendada. Tulevikus tekkida võivat maksuvõlga ei ole võimalik ette ajatada, iga uue maksuvõla kohta tuleb esitada kas uus taotlus või muuta varem kokkulepitud graafikut. Selleks tuleb pöörduda maksuhalduri poole.