Skip to content

Muudatused pakendiaruande auditeerimisel

  • by

15. mail jõustub pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt peab ettevõtja edaspidi laskma oma pakendiaruande auditeerida, kui ta laseb turule rohkem kui 20 tonni pakendeid aastas. Praegu on auditeerimise kohutuse piirmäär 5 tonni aastas. Muudatuse tulemusena vabaneb juba sel aastal ca 600 ettevõtjat pakendiaruande auditeerimise kohustusest.

Muudatus rakendub ka 2020. aasta kohta koostatud pakendiaruandele . See tähendab, et kui ettevõtja lasi 2020. aastal turule vähem kui 20 tonni pakendeid, siis võib ettevõtja esitada pakendiaruande ilma auditeerimata hiljemalt 1. septembriks 2021 pakendiregistrisse.

Lisaks leevendab seadusemuudatus ka nende ettevõtjate olukorda, kes lasevad turule üle 20 tonni pakendeid aastas. 15. mail jõustub muudatus, mille kohaselt on ettevõtja vabastatud kolmel järgneval aastal audiitorkontrolli korraldamisest, kui audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on märkusteta. Näiteks kui audiitor ei tuvasta 2020. aasta kohta koostatud pakendiaruandes midagi sellist, mis viitaks, et kontrollitud aruanne poleks korrektne, siis tuleb järgmine kord lasta pakendiaruannet auditeerida 2024. aasta andmete kohta.

Seadusemuudatused laiendavad ka audiitorkontrolli eesmärki. Kui hetkel on audiitorkontrolli eesmärk anda hinnang pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta, siis edaspidi kontrollib audiitor ka seda, kas ettevõtjal on piisavad rahalised vahendid pakenditega seonduvate kohustuste täitmiseks.