Skip to content

Osanike ja aktsionäride koosolekuid saab pidada elektrooniliselt, osade võõrandamiselt kaotatakse notariaalse vormi nõue ning majandusaasta aruande võib esitada hiljem

  • by

Võeti vastu ouline eelnõu – osanike ja aktsionäride koosolekuid saab pidada elektrooniliselt, osade võõrandamiselt kaotatakse notariaalse vormi nõue ning tulenevalt eriolukorrast majandusaasta aruande võib esitada hiljem.

Riigikogu võttis vastu eelnõu, millega laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi teha koosolekuid ja võtta vastu otsuseid tavapärasest erinevatel viisidel, sh elektrooniliste vahendite abil, hääletada enne koosoleku toimumist või üldse ilma koosolekut kokku kutsumata.

PEAMISED MUUDATUSED

Võimaldatakse täielikult või osaliselt elektroonilisi koosolekuid
Seadusesse luuakse üldine reegel, mille kohaselt võib iga juriidilise isiku organi liige osaleda ja hääletada organi koosolekul elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata. Selliselt võib koosolekul osaleda juhul, kui protsess toimub reaalajas kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil. Organi liikmel peab olema võimalus koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

Ühtlustatakse otsuste vastuvõtmist koosolekut kokku kutsumata
Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata tähendab, et koosolekut kui sellist üldse ei toimu, vaid toimub üksnes otsuste eelnõude hääletamine. Selline võimalus on kehtivas regulatsioonis ette nähtud vaid osaühingutele, korteriühistutele, aktsiaseltsi nõukogule ning väga piiratult ka mittetulundusühingutele.

Näiteks on mittetulundusühingutel edaspidi võimalik otsuseid ilma koosolekut kokku kutsumata vastu võtta häälteenamusega. Varem oli vajalik kõigi liikmete nõusolek, mistõttu oli sellisel viisil otsuste tegemise praktiliselt võimatu.

Aktsiaseltsi ja osaühingu hääletamine enne koosolekut muutub lihtsamaks
Lisaks füüsilisele kohalviibimisele on täna nii osaühingul kui ka tavaaktsiaseltsil võimalik hääletada teatud otsuste eelnõusid enne koosolekut. Hääletada saab nende otsuste eelnõusid, mis on koostatud koosoleku päevakorrapunktide kohta. Hääletada saab elektrooniliste vahendite abil või aktsiaseltside puhul ka posti teel.

Edaspidi piisab hääle andmiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavast vormist.

Muudetakse MTÜ üldkoosoleku dokumentide nõudeid
Kehtiva korra kohaselt tuleb mittetulundusühingu registriandmete muutmiseks saata registripidajale postiga originaalidena üldkoosoleku protokoll ja selle lisad, sh osavõtnute nimekiri. Kusjuures nimekiri peab olema allkirjastatud kõikide koosolekul osalenute poolt.

Muudatuste tulemusena allkirjastavad osavõtnute nimekirja ainult need, kes olid füüsiliselt kohal ning nimekirja võib registripidajale saata ärakirjana.

Pikendatakse majandusaasta aruannete esitamise tähtaega
Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu pikendatakse ühingutele 2020. aasta majandusaasta aruannete esitamise tähtaega kuni oktoobri lõpuni.

Jõustatakse kiirkorras osa võõrandamisega seotud sätted
Lisaks jõustub koos eelnimetatud muudatustega ka osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu notariaalse vorminõude kaotamine. See on vajalik selleks, et praeguses kriisiolukorras saaks kapitali kiiremini ja lihtsamini kaasata.

Tutvu muudatustega SIIN.