Skip to content

Töökeskkonna riskianalüüsi esitamise tähtaeg läheneb

  • by


Kui teie ettevõttes on vähemalt üks töötaja, siis saite tööinspektsioonilt ilmselt hiljuti meeldetuletuse, et peate neile hiljemalt 1. septembriks 2021 esitama töökeskkonna riskianalüüsi. Need, kes seda ei tee, riskivad võimalusega, et tuleb maksta sunniraha kohustuse täitmata jätmise eest.
Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele (TTOS) peab tööandja koostama töökeskkonna riskianalüüsi. See on kohustuslik neile tööandjatele, kel on vähemalt üks töötaja (välja arvatud julgeolekuasutused). Kohustus esitada riskianalüüs tööinspektsioonile tuleneb tänavu kevadel jõustunud seadusemuudatusest. Riskianalüüsi elektroonseks esitamiseks on kaks võimalust:

  1. laadida juba koostatud riskianalüüs üles tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas
  2. kui ettevõttel riskianalüüs puudub, saab selle koostada tööelu infosüsteemis (TEIS).

Tööinspektsioonilt said teavituskirja tööandjad, kel oli 27. juuli 2021 seisuga töötamise registris registreeritud vähemalt üks töötaja. Küsimusi võib tekkida nn ühemehe ettevõtteil, kus on vaid juhatuse liige. Kui juhatuse liige saab töölepingu alusel tasu, siis on ta kvalifitseeritav töötajana ja riskianalüüs tuleb koostada. Kui ta aga täidab ainult juhatuse liikme ülesandeid, pole riskianalüüsi vaja.

Nende ettevõtete suhtes, kel on kohustus riskianalüüs koostada, kuid kes seda ei tee, alustab tööinspektsioon järelevalvet. Teoreetiliselt võib see päädida sunniraha maksmisega, kui ka järelevalvemenetluse käigus riskianalüüsi ei esitata.