Skip to content

Töötaja töötasu vähendamise või töötasu säilitamise otsus

  • by

Milliste tingimuste täitmisel saab ettevõte taotleda töötasu hüvitist?
Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui ta vastab kahele kriteeriumile kolmest:

  • käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsendi võrra võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga (tingimus 1);
  • vähemalt 30 protsendile töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda (tingimus 2);
  • vähemalt 30 protsendil töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani (tingimus 3).

Lisainfot saab ka töötukassa koduleheküljelt.

Millal on tööandjal õigus taotleda töötasu hüvitamist?
Tööandjal on õigus taotleda töötasu hüvitamist, kui tal ei ole töötajale tööd anda ja ta kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37. See tähendab, et hüvitisele on õigus nii neil tööandjatel, kellel pole tööd anda ja kes on seetõttu töötajate palku vähendanud (§ 37 olukord), kui ka neil tööandjatel, kellel pole tööd anda, aga kes pole töötajate palka vähendanud (säilitavad keskmist töötasu, § 35 olukord).

Mõlemal juhul tuleks töö mitteandmisest töötajale teatada kirjalikult, et seda oleks võimalik töötukassale tagantjärele tõendada.

Täpsemalt töösuhete kohta eriolukorras saab lugeda Tööelu portaalist

TÖÖTASU VÄHENDAMINE

Tööandja võib TLS § 37 alusel töötaja töötasu ühepoolselt vähendada, kuid seda üksnes teatud tingimustel. Seadus näeb ette võimaluse vähendada ajutiselt töötaja töötasu, kui tööandjal ei ole objektiivsetel majanduslikel põhjustel võimalik töötajale kokkulepitud mahus tööd anda. Töötasu vähendamine on erandlik ja äärmuslik meede, mille rakendamiseks peavad üheaegselt olema täidetud seadusest tulenevad eeldused:

  1. Töötasu vähendamise aluseks olev töömahu vähenemine peab olema ettenägematu, mis on praeguse eriolukorra juures tihti täidetud.
  2. Töötasu tavapärane maksmine peab olema tööandjale ebamõistlikult koormav. Nii ei saa töötasu vähendada näiteks juhul, kui tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses töö andmine võimalik, kuid samas on tal piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ning puudub tegelik vajadus töötaja töötasu muutmiseks.

Töötasu vähendamiseks tuleb tööandjal esmalt vaadata, kas tal on töötajale võimalik pakkuda teist tööd. Kui teist tööd pakkuda ei ole või kui töötaja teise töö pakkumist vastu ei võta, tuleb tööandjal teavitada kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajatele peab seega jääma võimalus kaasa rääkida. Töötajatel tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul arvates teate saamisest.

Kuidas peab töötajatele teada andma, et tööandja kavatseb töötasu alandada?
Tööandja võib esitada töötasu vähendamise teatise e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või usaldusisik selle kätte saab (nt küsib kinnitust e-kirja kättesaamise kohta). Vaidluse korral peab tööandja suutma tõendada millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud.

Kui pikalt peab töötasu vähendamisest töötajaid ette teavitama?
Töölepingu seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et tööandja peab kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või usaldusisiku puudumisel otse töötajaid vähemalt 14 kalendripäeva ette teavitama. Töölepingu seadus ei sätesta erisusi, mille kohaselt on tööandjal võimalik töötasu ühepoolselt kohe vähendada.

Mis saab siis kui töötaja pole töötasu vähendamisega nõus?
Kui töötaja(d) ei ole nõus töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades tööandjale sellest ette viis tööpäeva. Töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks väljateenitud töötasule ja aegumata ning kasutamata jäänud põhipuhkuse hüvitisele ka ühe kuu keskmise töötasu ulatuses hüvitist.

Kui pikaks perioodiks saab töötasu vähendada?
Töötasu ajutine vähendamine on lubatud kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Näiteks, kui töötasu vähendamist alustatakse käesoleva aasta aprilli algusest, siis on see lubatud kolme kuu jooksul kuni järgmise aasta märtsi lõpuni.

Riigipoolse töötasu hüvitise kasutamiseks on mõistlik kaaluda vähemalt 2-kuulise töötasu vähendamise perioodi kasutamist.

Kui palju saab tööandja töötasu vähendada?
Töötasu võib vähendada kuni Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (584 eurot kuus või 3,48 eurot tunnis). Seejuures peab vähendamise proportsioon olema kooskõlas töötajale pakutava töö vähenemise proportsiooniga. Töötaja tunnipalka ei ole võimalik vähendada, küll saab vähendada tundide arvu, mille vältel töötaja töötab. Tulemusena vähenebki tunnipalga alusel töötava töötaja summaarne tasu.

TÖÖTASU SÄILITAMINE 

Kui töötajatele pole enam üldse võimalik tööd anda, siis ei saa tööandja töötaja töötasu vähendada. Töötasu vähendamine eeldab mingis mahus töötamist. Seega, kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tööd anda, kuid töötaja oleks töö tegemiseks valmis, peab tööandja maksma töötajale selle aja eest, mil ta tööd ei tee, keskmist töötasu (TLS § 35). Keskmist töötasu arvestatakse üldjuhul töötaja viimase kuue kuu töötasu alusel.

TLS § 35 järgi peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü.

Kuidas vormistada töötajatele teade TLS § 35 alusel keskmise töötasu maksmise kohta, et taotleda töötasu hüvitist?
Töötasu hüvitise taotlemisel töötukassast tuleb tööandjal esitada tõend, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest ja keskmise töötasu säilitamisest. Töölepingu seadus (TLS) ei sätesta, et tööandja peaks esitama töötajatele teatise TLS § 35 rakendamise kohta. Seega piisab sellest, kui tööandja teeb töötajatele kirjaliku teatise (nt otsus või käskkiri e-kirja teel), milles tuuakse välja, et töötajatele makstakse teatud perioodil TLS § 35 alusel keskmist töötasu.

Kui pikalt tuleb töötajale sellest ette teatada?
Seaduses ei ole sätestatud etteteatamisaega. Mõistlik on töötajaid töö mitteandmisest teavitada esimesel võimalusel.

Teatised:

TEATIS TÖÖTASU AJUTISE VÄHENDAMISE KAVATSUSEST

(Töötaja nimi)

                                                                                                                                                              kuupäev

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020. aastal välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, mistõttu on (tööandja nimi)  (edaspidi Tööandja) müügimaht Eestis  kehtestatud piirangute tõttu (kirjeldada lühidalt, miks töömaht on vähenenud nt kaubanduskeskus, meelelahutusasutus suletud, tellimuste maht vähenenud, materjali kättesaadavus vähenenud jms)  oluliselt vähenenud.

Tegemist on Tööandjast mitteolenevate ja ettenägematute majanduslike asjaoludega, millest tulenevalt ei ole võimalik Teile kokkulepitud ulatuses tööd pakkuda, mistõttu oleks kokkulepitud töötasu edasine maksmine Tööandjale ebamõistikult koormav. Samuti ei ole Tööandjal võimalik pakkuda Teile teist tööd.

Eeltoodust tulenevalt on Tööandja sunnitud vähendama Teie töötasu (tasu vähendamise määr) %võrra perioodil (tasu vähendamise alguskuupäev, vähemalt 14 päeva peale teatise esitamist) kuni (tasu vähendamise lõppkuupäev, maksimaalselt kuni 3 kuud).

Töötasu vähendamisega mitte nõustumisel on Teil õigus tööleping üles öelda, teatades sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Sellisel juhul makstakse Teile hüvitist Töölepingu seaduse § 100 lg. 1 ja 2 ulatuses.

Palun esitada oma arvamus töötasu ajutise vähendamise kavatsuse kohta 7 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva teate saamisest Tööandja e-postile  _____

Lugupidamisega

/allkiri/

(tööandja esindaja)

Olen teate kätte saanud

/allkiri/

Kuupäev _______________

(töötaja)

TEATIS KESKMISE TÖÖTASU MAKSMISE KOHTA TÖÖ MITTEANDMISEL

(Töötaja nimi)

                                                                                                                                                                kuupäev

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020. aastal välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, mistõttu on (tööandja nimi)  (edaspidi Tööandja) müügimaht Eestis  kehtestatud piirangute tõttu (kirjeldada lühidalt, miks töömaht on vähenenud nt kaubanduskeskus, meelelahutusasutus suletud, tellimuste maht vähenenud, materjali kättesaadavus vähenenud jms)  oluliselt vähenenud.

Tegemist on Tööandjast mitteolenevate ja ettenägematute majanduslike asjaoludega, millest tulenevalt ei ole võimalik Teile kokkulepitud ulatuses tööd pakkuda.

TLS § 35 järgi peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei ole andnud tööd.

Käesolevaga teavitab Tööandja, et jätkab Teile keskmise töötasu maksmist ka ajal, mil Tööandjal ei ole võimalik Teile töölepingus kokkulepitud ulatuses tööd pakkuda kuni  kuupäev .

Lugupidamisega

/allkiri/

(tööandja esindaja)

Olen teate kätte saanud

/allkiri/

Kuupäev _______________

(töötaja)