Skip to content

2024. aasta maksumäärad

 • by

2024 maksumäärad

 • Käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.
 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot). Maksuvaba tulu arvestamiseks peab inimene tööandjale või väljamakse tegijale esitama kirjaliku avalduse.
 • Maksuvabad on töötaja tervise edendamiseks tehtavad kulutused 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725 eurot (2023. aastal kehtinud 654 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239,25 eurot kuus.
 • Töötuskindlustuse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% (samad, mis olid 2023. aastal).
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril.
  Alates jaanuarist 2024 võimaldatakse II sambaga liitunud isikutel soovi korral tõsta oma 2% kogumispensioni makse määra 4%-le või 6%-le. Selleks tuleb esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohaldurile (01.01.2024–30.11.2024) ning uus makse määr hakkab kehtima 1. jaanuarist 2025. 

  Töötasu alammäärad
 • Alates 2024. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 4,86 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 820 eurot.

Pilguheit 2025 muutustele

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 22%.
 • Residendist füüsilisel isikul õigus oma maksustatavast tulust maha arvata maksuvaba tulu 700 eurot kuus, sõltumata isiku sissetulekust.
  Muudatusega kehtestatakse 2025. aastast ühtlane maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas, välja arvatud vanaduspensioniealiste puhul, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga. Maksuvaba tulu laieneb kõikidele Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna residentidele (Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra, Island, Liechtenstein residendid) sõltumata nende poolt teenitud tulu suurusest.
 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 22/78.
  Kaob ära regulaarselt jaotavate dividendide maksuarvestus ehk madalam maksumäär 14/86 ning füüsilisele isikule maksutud dividendidelt kinnipeetav tulumaks 7%. 
  Kuid olukorras, kus äriühing on maksnud teisele äriühingule madalama määraga dividende, siis nende edasi maksmisel emaühingule või juriidilisest isikust aktsionärile/osanikule kehtib vabastusmeetod ning edasi maksmisel füüsilisest isikust osanikule/aktsionärile tuleb pidada kinni 7% tulumaksu. 
 • Alates 01.01.2025 on kogumispensioni makse määr 2%, 4% või 6%, sõltuvalt inimese avaldusest pensioniregistri pidajale. Kui avaldust suuremale määrale ei ole tehtud, siis kehtib vaikimisi maksemäär 2%.